کتاب جامع آموزش تصویری powerpoint

کتاب جامع آموزش تصویری  powerpoint

کتاب جامع آموزش تصویری powerpoint

کتاب جامع آموزش تصویری powerpoint
• واژهنامهدرانتهايهرفصلوجودداردوتماملغاتانگليسيمطرحشدهدردرسرادربرميگيرد.• آزمون نظري در پنج شكل )صحيح و غلط(، )جوركردني(، )چهارگزينه اي (، )جاخالي(، )تشريحي( و آزمونعملي مطابق با آخرين تكنيك هاي ارزشيابي تحصيلي تدوين شده است.مقدمه مولفينبا سپاس از پروردگار و اميد به اينكه اين كتاب بتواند براي مخاطبين مفيد واقع شود و با توجه به تجربيـاتگذشته در تدريس كتاب هاي آموزشي دانش آموزان ، بر آن شديم تا مطالب…

نویسنده: الیسا

هدف از ساخت این سایت راحتی کار دانشجو و دانش اموزان میباشد که بتوانند با خیال راحت تحقیق و ازمایش گزارش کار و ... را از سایت ما دانلود کنند و وقت خود را در زمینه مطالعه صرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید