کلیپ آموزشی ساخت یک تفنگ شبیه به تیر و کمان همراه با نشانه گیری دقیق

کلیپ آموزشی ساخت یک تفنگ شبیه به تیر و کمان همراه با نشانه گیری دقیق

کلیپ آموزشی ساخت یک تفنگ شبیه به تیر و کمان همراه با نشانه گیری دقیق

کلیپ آموزشی ساخت یک تفنگ شبیه به تیر و کمان همراه با نشانه گیری دقیق. چگونه یک تیر و کمان قوی و مقاوم و دقیق بسازید
می توانید شکل و دقت این تیر و کمان را در کلیپ زیر ببینید
 
 

برای خرید این آموزش به قسمت پایین صفحه مراجعه کنید
 …