سابلیمینال جامع عزت نفس،اعتماد به نفس و رفع خجالت و کمرویی(آقایان)

سابلیمینال جامع عزت نفس،اعتماد به نفس و رفع خجالت و کمرویی(آقایان)

این فایل پیش نیاز سابلیمینال جامع ثروت است .داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس یکی از مهمترین پیش نیازهای رسیدن به هر هدفی است .  تولید فایل سابلیمینال جامع اعتماد به نفس و عزت نفس نیز به موازات ساب جامع ثروت از تیرماه 98 توسط پارسی ساب شروع شد و در طی 8 ماه پس از 5 مرتبه ویرایش و ضبط مجدد،و پس از مشاهده نتایج مثبت حاصل از این فایل،در سایت قرار داده شد.
ویزگیهای و تاثیرات سابلیمینال جامع عزت نفس،اعتماد به نفس و رفع کمرویی
این فایل مخصوص…