دانلود پاورپوینت رج بندي

دانلود پاورپوینت رج بندي

دانلود پاورپوینت رج بندي

قسمتی از متن….
رج بندي جوامع يكي از بخش هاي اكولوژي آمارغیر کلاسیک مي‌باشد واصطلاحي است كه براي توصيف مجموعه اي از فنون بكار مي رود كه اين فنون واحد هاي نمونه را براساس ارتباطشان با يك يا چند محور مختصاتي، در موقعيت مختصاتي خاصي در دستگاه مختصات قرار مي دهند كه اين گونه مرتب شدن، اطلاعات فراواني را در باره تشا بهات اكولوژيكي گونه ها مهيا مي سازد با استفاده از این روش ها گروه بندي بر اساس داده هاي پوشش منجر به تشكيل گروه گونه هاي اكولوژيك…