دیوان رباعیات خاقانی

دیوان رباعیات خاقانی

دیوان رباعیات خاقانی

دیوان رباعیات خاقانی
سراینده افضل الدین خاقانی
هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان     ایوان مدائن را آیینه عبرت دان…