کاملترین پاورپوینت آموزش طب سنتی ایران 113 صفحه

کاملترین پاورپوینت آموزش طب سنتی ایران 113 صفحه

کاملترین پاورپوینت آموزش طب سنتی ایران 113 صفحه

ارکان طب تغذیه سنتی ایران :
*غذای پنداری
* غذای بویائی
*غذای دیداری
*غذای شنیداری
*غذای انس
*غذای جذبی
*غذای جنسی
*غذای معدی…