آموزش باز کردن قفل گوشی اندروید + برنامه های موردنیاز

آموزش باز کردن قفل گوشی اندروید + برنامه های موردنیاز

آموزش باز کردن قفل گوشی اندروید + برنامه های موردنیاز

باز کردن قفل اندروید
امروزه تمام دنیای ما انباشته شده از انبوه رمزها و کلمات عبور، مانند کلمه عبور عابر بانک، کلمه عبور ایمیل و کلمه عبور سیستم های رایانه ای و … البته این کلمات و رمز ها ضرویست و امنیت ما را تا اندازه ای تامین می کند اما در مواقعی ممکن است که افرادی رمز عبور خود را فراموش کنند، دراین صورت چه کار باید کرد آیا باید قید همه چیز را زد یا هنوز امیدی هست که به اطلاعات دسترسی داشته باشیم؟!!!
 
اگر الگو قفل گوشی اندرویدی خودرا…