دانلود پاورپوینت بدهی های بلندمدت

دانلود پاورپوینت  بدهی های بلندمدت

دانلود پاورپوینت بدهی های بلندمدت

 
قسمتی از متن….
دارایی ها دارای منافع اقتصادی آینده هستند. بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برای خرید دارایی ها منابه (سرمایه) ایجاد می نمایند. در یک شرکت مبلغ بدهی ها نسبت به حقوق صاحبان سهام را «ساختار سرمایه شرکت» می نامند nحقوق صاجبان سهام+بدهی ها=دارایی ها nاز همین دیدگاه بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، هر دو، نسبت به دارایی های شرکت ادعا دارند، ولی حقوق صاحبان سهام نشان دهنده حق مالکیت است، در حالی که بدهی ها به صورت ادعای بدهکاران می…