دانلود پاورپوینت تئوري نوين مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي ايران

دانلود پاورپوینت  تئوري نوين مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي ايران

دانلود پاورپوینت تئوري نوين مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي ايران

قسمتی از متن…
•براي بخش دولتي و بري انيسم همان تيلوريسم در بخش خصوصي است:
•وبري انيسم در بخش دولتي همانند تيلوريسم در بخش خصوصي به جدايي عملكردهاي توليدي، بويژه جدايي برنامه‌ريزي از عمل تاكيد دارد. در چنين تفكري حمايت از كيفيت بيشتر با هدف كسب و كار مالي و سود بيشتر دنبال مي‌شود و بنابراين رضايت عمومي در آن شعاري بيشتر نيست و به همين دليل اين ديدگاه با واقعيت سازگار نمي‌باشد
(1سازمانهاي سنتي شركت محورند و سازمانهاي با…