پروژه کارشناسی: ساخت دستگاه بخار سرد و خودکار نمودن آن

پروژه کارشناسی: ساخت دستگاه بخار سرد و خودکار نمودن آن

پروژه کارشناسی: ساخت دستگاه بخار سرد و خودکار نمودن آن

چکیده
در پروژه قصد داریم با توجه به آموخته های دوره کارشناسی یک پیزو بخار سرد را که نوعی کریستال می باشد که باعث تبخیر آب در در هر دمایی می شود را با طراحی یک نوسان ساز سینوسی راه اندازی کرده و در ادامه با طراحی مدار اتومایزر آن را خودکار کرده به طوری که با کم شدن سطح آب خاموش شود و مدار انرژی مصرف نکند.
 
مقدمه:
در ابتدا کار را با توضیحاتی در مورد اصول نوسان و شرایط نوسان شروع می کنیم و در مورد نوسان کننده های سینوسی و کریستالی توضیحات…