بررسی ارتباط بین کیفیت سرمایه بانک و رفتار وام دهی بانک (مطالعه موردی : بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(تعدادصفحات:13)

بررسی ارتباط بین کیفیت سرمایه بانک و رفتار وام دهی بانک (مطالعه موردی : بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(تعدادصفحات:13)

بررسی ارتباط بین کیفیت سرمایه بانک و رفتار وام دهی بانک (مطالعه موردی : بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(تعدادصفحات:13)

چکیده
با استفاده از نمونه های بانکی در سراسر جهان از سال 2222 تا 2212 این مقاله به تحلیل عوامل تعیین کننده رفتار وام دهی بانک در طول بحران مالی جهانی تاکید بر نقش سرمایه بانک دارد. این نشان می دهد که با کیفیت بالا استراتژی بودجه بانک )ردیف 1 سرمایه بانک و سپرده های خرده فروشی( و حمایت دولت در طول و کشورهای OECD دوره بحران به وام دهی مداوم بانک بسیار مهم بوده است . این اثر به خصوص در غیر تلفظ شد. همچنین اشاره می کنند که، اگر چه استفاده بالاتر از )ردیف 2…