جزوه آموزشی نرم افزارetabs – safe

جزوه آموزشی نرم افزارetabs – safe

در این فایل آموزشی روند کامل طراحی یک سازه بتنی به صورت گام به گام توضیح داده شده است.
آموزش کامل روند طراحی سازه در نرم افزار etabs به همراه ذکر دستورات
آموزش کامل روند طراحی پی در نرم افزار safe به همراه ذکر دستورات…