بخش 1 كتاب A Practical Method For Violin- Nicolas Laoureux (part 1 )

بخش 1 كتاب  A Practical Method For Violin- Nicolas Laoureux (part 1 )

بخش 1 كتاب A Practical Method For Violin- Nicolas Laoureux (part 1 )

 A Practical Method For Violin- Nicolas Laoureux
كتاب متد آموزش كاربردي ويولن 
آموزش در اين كتاب از صفر شروع شده است و با درس هاي زيادي در ابتداي كار آرشه كشي قوي اي را در هنرجو تقريت ميكند.
***انقضای لینک خرید، 3 روز پس از خرید میباشد***…