آشنایی با مصالح بنایی همراه با تصویر، در 123 صفحه

آشنایی با مصالح بنایی همراه با تصویر، در 123 صفحه

آشنایی با مصالح بنایی همراه با تصویر، در 123 صفحه

آشنایی با مصالح بنایی همراه با تصویر،
بخش هایی از محتوا
1- غیر مسلح ( بدون کلاف قائم – با ملافهاي قائم و افقي)
2- مسلح (ديوارها مسلح مي باشد) براي كرسي چيني از ملات ماسه سیمان 3 به 1 – ماسه سیمان آهك (باتارد) 1 به 1 به 6 –
ماسه آهك (هوایی) 2 به 5 و براي ديوارها از ملات ماسه سیمان 3 به 1 و ملات باتارد (ماسه سیمان آهك) 1به2 به 8 استفاده مي شود. ملات ساروج متشکل آهک شکفته خاکستر الك شده، خاك رسو ماسه بادي به نسبت 10 ، 7 ، 1 ،1 براي آب بندي کردن دیوار و پي استفاده مي…