برنامه‌تحت‌اکسل‌محاسبه شیب عرضی

برنامه‌تحت‌اکسل‌محاسبه شیب عرضی

برنامه‌تحت‌اکسل‌محاسبه شیب عرضی

شیب‌عرضی یکطرفه راه در قوس ، دور یا بر بلندی نامیده می‌شود. هنگام حرکت یک وسیله‌ی نقلیه در قوس نیروی گریز ازمرکز سعی در پرتاب نمودن وسیله‌ی نقلیه به خارج از جاده را دارد . برای اینکه بتوان تعادل وسیله‌ی نقلیه را به نحوی تامین نمود تا با سرعت طرح بتواند از قوس عبور نماید ، ایجاد شیب عرضی نقش موثری را ایفا می‌نماید . دراین برنامه تحت اکسل که براساس آخرین ویرایش آئین نامه طرح هندسی راههای ایران (نشریه شماره 415) تهیه شده ، با وارد…