کتاب برنامه نویسی با اکسل – مبانی (جلد اول)

کتاب برنامه نویسی با اکسل - مبانی (جلد اول)

کتاب برنامه نویسی با اکسل – مبانی (جلد اول)

بسیاری از کاربران اکسل می توانند کار هایشان را با این نرم افزار انجام دهند , سؤال می کنند , چرا باید VBA را نیز یاد بگیرند؟
5 دلیل ارائه می کنم:
1-VBA به شما زمان می دهد: هدف اصلی VBA خودکار کردن کارهای تکراری مانند تهیه گزارش ماهانه و … است. با خودکار کردن این وظایف ، زمان بیشتری برای انجام هر کاری که دوست دارید به دست می آورید.
2-VBA به شما قدرت می دهد: تمام محدودیت­ هایی که فکر می­ کنید نرم­ افزار اکسل داشته باشد  به کمک ماکرو­ها می­ توان…