ربات تشخیص ضریب بازی انفجار برای گوشی

ربات تشخیص ضریب بازی انفجار برای گوشی

این ربات قابلیت این را دارد که برای شما قبل شروع دست بعد ضریب را بگوید 
 
 …