پژوهش عوامل انتقادی بر تئاتر

پژوهش عوامل انتقادی بر تئاتر

پژوهش عوامل انتقادی بر تئاتر

1-چکیده
تلاش من در این پروژه آن بوده است که تاثیر نظریه های انتقادی را بر تئاتر بررسی کنم و به این مسئله بپردازم که این نظریات چه تاثیری بر روند آفرینش هنری هنرمندان تئاتر داشته اند همانطور که می دانیم تئاتر طی یک روند خود جوشانه از دل آئین و مراسم انسانهای ابتدایی بوجود آمده و لذا به صورت فعالیتی خود به خود وجود داشته است . پس از آن بوده که عده ای نظریه پرداز درباره آن نظریه پردازی کردند و این روند ادامه داشته است تا آنکه کارگردانی به شکل…

چگونگي شكل گيري كاراكتر «ژاكلين» در تئاتر «گاهي اوقات براي زنده ماندن بايد مرد!»

چگونگي شكل گيري كاراكتر «ژاكلين» در تئاتر «گاهي اوقات براي زنده ماندن بايد مرد!»

چگونگي شكل گيري كاراكتر «ژاكلين» در تئاتر «گاهي اوقات براي زنده ماندن بايد مرد!»

موضوع :
چگونگي شكل گيري كاراكتر «ژاكلين» در تئاتر «گاهي اوقات براي زنده ماندن بايد مرد!»
 
 
 

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه
فصل اول :
1 –1 شناخت نويسنده
1-2 بسترهاي نمايشنامه
1-3 تحليل كلي نمايشنامه
1-4 فضا و عناصر دراماتيك نمايشنامه
1-5 روابط و چگونگي ارتباط اشخاص نمايشنامه
فصل دوم :
2-1 تشريح نقش انتخابي بر اساس تيپ يا شخصيت
2-2 تشريح كلي و عام شخص
2-3 تشريح وضعيت جانبي نقش
2-4 تشريح وضعيت روحي / رواني نقش و…