دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم+ pdf

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم+ pdf

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم+ pdf

عنوان کتاب: مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم)
نویسنده: ش. م. راس
مترجمان: مجید اسدی-ابوالقاسم بزرگ نیا
سال چاپ: 1375
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع فایل: pdf
حجم فایل: 4 مگابایت
تعداد صفحات: 444 صفحه
توصیف مختصری از فایل:
این کتاب به عنوان مقدمه ای برآمار و احتمال برای دانشجویان مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضی، آمار و فیزیک نوشته شده است. در تمام کتاب فرض بر این است که خواننده اطلاعات مقدماتی از ریاضی دارد. فصل1 و 2مطالب…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال در 18 اسلاید

توزیع نرمال ، یکی از مهمترین توزیع ها در نظریه احتمال است. و کاربردهای بسیاری در علم فیزیک و مهندسی دارد.این توزیع توسط کارل فریدریش گاوس در رابطه با کاربرد روش کمترین مربعات در آمارگیری کشف شد.فرمول آن بر حسب ،دو پارامتر امید ریاضی و واریانس بیان میشود. همچنین تابع توزیع نرمال یا گاوس از مهمترین توابعی است که در مباحث آمار و احتمالات مورد بررسی قرار می گیرد چرا که به تجربه ثابت شده است که در دنیای اطراف ما توزیع بسیاری از متغیرهای طبیعی از…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون فرض های آماری در 183 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون فرض های آماری در 183 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون فرض های آماری در 183 اسلاید

آزمون فرض آماری (به انگلیسی: Statistical hypothesis testing) در علم آمار روشی است برای بررسی ادعاها یا فرض‌ها دربارهٔ پارامترهای توزیع در جوامع آماری. در این روش فرض صفر (به انگلیسی: Null-hypothesis) یا فرض اولیه، مورد بررسی ست که متناسب با موضوع مطالعه، فرضی به عنوان فرض بدیل یا فرض مقابل (به انگلیسی: Alternative-hypothesis) انتخاب می‌شود تا درستی هر کدام نسبت به هم مورد آزمون قرار گیرد.
رویه کلی آزمون

 
ناحیه رد و قبول فرض صفر

آزمون یک فرض آماری عبارت از به…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال چند متغیره در 66 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال چند متغیره در 66 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان توزیع نرمال چند متغیره در 66 اسلاید

توزیع نرمال ، یکی از مهمترین توزیع ها در نظریه احتمال است. و کاربردهای بسیاری در علم فیزیک و مهندسی دارد.این توزیع توسط کارل فریدریش گاوس در رابطه با کاربرد روش کمترین مربعات در آمارگیری کشف شد.فرمول آن بر حسب ،دو پارامتر امید ریاضی و واریانس بیان میشود. همچنین تابع توزیع نرمال یا گاوس از مهمترین توابعی است که در مباحث آمار و احتمالات مورد بررسی قرار می گیرد چرا که به تجربه ثابت شده است که در دنیای اطراف ما توزیع بسیاری از متغیرهای طبیعی از…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی چند طرفه در آمار در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی چند طرفه در آمار در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جدول های توافقی چند طرفه در آمار در 29 اسلاید

آمار (در ایران) (به انگلیسی: Statistics) یا احصائیه (در افغانستان) شاخه‌ای از ریاضیات است که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازمان‌دهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانش‌های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه‌گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش ها و مدل های معادلات همزمان در آمار در 45 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش ها و مدل های معادلات همزمان در آمار در 45 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش ها و مدل های معادلات همزمان در آمار در 45 اسلاید

آمار (در ایران) (به انگلیسی: Statistics) یا احصائیه (در افغانستان) شاخه‌ای از ریاضیات است که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازمان‌دهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانش‌های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه‌گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های t (تی) در آمار در 57 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های t (تی) در آمار در 57 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های t (تی) در آمار در 57 اسلاید

آزمون تی-استیودنت (به انگلیسی: T student) برای ارزیابی میزان هم‌قوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد چون توزیع t در مورد نمونه‌های کوچک با استفاده از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای نمونه‌های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استاندارد جامعه نامعلوم و خطای استاندارد نمونه معلوم باشد، کاربرد دارد. برای…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های معنی دار در آمار در 38 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های معنی دار در آمار در 38 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های معنی دار در آمار در 38 اسلاید

آمار (در ایران) (به انگلیسی: Statistics) یا احصائیه (در افغانستان) شاخه‌ای از ریاضیات است که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازمان‌دهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانش‌های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه‌گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری برآورد نقطه ای در 160 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری برآورد نقطه ای در 160 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان استنباط آماری برآورد نقطه ای در 160 اسلاید

آمار (در ایران) (به انگلیسی: Statistics) یا احصائیه (در افغانستان) شاخه‌ای از ریاضیات است که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازمان‌دهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانش‌های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه‌گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون در نرم افزار S-Plus یا +S در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون در نرم افزار S-Plus یا +S در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رگرسیون در نرم افزار S-Plus یا +S در 23 اسلاید

نرم افزار آماری است که قادر به انجام آمار های توصیفی، انجام تست های ناپارامتری، انجام آنالیز واریانس یک طرفه و چند طرفه، انجام رگرسیون خطی و غیرخطی، رسم نمودار های کنترل وصفی و متغیر، قابلیت تجزیه و تحلیل سری های زمانی، رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی در انواع مختلف بالغ بر بیش از 100 نوع نمودار می باشد. این نرم افزار همچنین قابلیت تبادل اطلاعات با نرم افزار Office را دارد.
S-PLUS با بیش از 4200 تابع پیش ساخته و محیط فعال برای ورود داده ها و تحلیل…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های ساده آماری در نرم افزار S-Plus یا +S در 36 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های ساده آماری در نرم افزار S-Plus یا +S در 36 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون های ساده آماری در نرم افزار S-Plus یا +S در 36 اسلاید

نرم افزار آماری است که قادر به انجام آمار های توصیفی، انجام تست های ناپارامتری، انجام آنالیز واریانس یک طرفه و چند طرفه، انجام رگرسیون خطی و غیرخطی، رسم نمودار های کنترل وصفی و متغیر، قابلیت تجزیه و تحلیل سری های زمانی، رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی در انواع مختلف بالغ بر بیش از 100 نوع نمودار می باشد. این نرم افزار همچنین قابلیت تبادل اطلاعات با نرم افزار Office را دارد.
S-PLUS با بیش از 4200 تابع پیش ساخته و محیط فعال برای ورود داده ها و تحلیل…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد درستنمايی ماكسيمم و توزيع‎ ‎های نمونه‎ ‎ای در توزيع نرمال چند‏‎ ‎متغيره در 48 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد درستنمايی ماكسيمم و توزيع‎ ‎های نمونه‎ ‎ای در توزيع نرمال چند‏‎ ‎متغيره در 48 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان برآورد درستنمايی ماكسيمم و توزيع‎ ‎های نمونه‎ ‎ای در توزيع نرمال چند‏‎ ‎متغيره در 48 اسلاید

توزیع نرمال ، یکی از مهمترین توزیع ها در نظریه احتمال است. و کاربردهای بسیاری در علم فیزیک و مهندسی دارد.این توزیع توسط کارل فریدریش گاوس در رابطه با کاربرد روش کمترین مربعات در آمارگیری کشف شد.فرمول آن بر حسب ،دو پارامتر امید ریاضی و واریانس بیان میشود. همچنین تابع توزیع نرمال یا گاوس از مهمترین توابعی است که در مباحث آمار و احتمالات مورد بررسی قرار می گیرد چرا که به تجربه ثابت شده است که در دنیای اطراف ما توزیع بسیاری از متغیرهای طبیعی از…

کپی اساس (اصول ) NTFS

کپی اساس (اصول ) NTFS

تعداد صفحه : 123اساس (اصول ) NTFS سیستم پرونده NT مجموعه ای از عملکرد ، قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا می کند که در سیستم پرونده FAT یافت نمی شود . این سیستم طوری طراحی شده که اعمال پوشه استاندارد از جمله خواندن ، نوشتن و جستجوی و حتی اعمال پیشرفته ای چون بهبود سیستم پوشه را بر روی فضای زیادی از دیسک به سرعت انجام می دهد . با فرمت کردن یک نسخه با سیستم پرونده NTFS و چندین پوشه دیگر و یک جدول پوشه اصلی (MFT ) ایجاد می شود که شامل اطلاعاتی راجع به تمام فایل…

ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام

ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام

تعداد صفحه : 208دانشگاه آزاد اسلامي نيشا بور رشتة حسا بداري ـ مقطع كارشناسي ارشد ترجمة مقاله ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام نوشتة: استفن پي باجينسكي ـ جيمز ام والن مربوط به درس: تصميم گيري در مسايل مالي استاد مربوطه: دكتر احمد مدرس تهيه كننده: مجتبي بزرگ تابستان 1384 ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام: از استفن پي باجينسكي و جيمز ام والن ـ تحقيقات تجربي حسابداري شواهد نسبتاً كمي در مورد اين كه آيا از نظر ريسك…

آموزش کاربردی نرم افزار SAS

آموزش کاربردی نرم افزار SAS

آموزش کاربردی نرم افزار SAS

آموزش 100 کاربردی و عملی نرم افزار SAS.
بدون هیچ گونه مطالب اضافی به آسانی طرز کار با این نرم افزار را آموزش بیینید و از آن لذت ببرید. شما با تهیه این این جزوه آموزشی دیگر نیاز به مشاور آماری نخواهید داشت….