رابطه محتوای آموزشهای ضمن خدمت معلمان با انگیزه آنها جهت تدریس اثربخش در کلاس(23)

رابطه محتوای آموزشهای ضمن خدمت معلمان با انگیزه آنها جهت تدریس اثربخش در کلاس(23)

رابطه محتوای آموزشهای ضمن خدمت معلمان با انگیزه آنها جهت تدریس اثربخش در کلاس(23)

چکیده :
چکیده : پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه محتهواآ آمهوزم ضهمن هدمت بها انگیهاه معتمهان سههت تهدری 1951 در آمهوزم و پهرورم منط ه 2 شههرتهران اناهام شهده – اثربخش در کهلا در سهال تحلهیتی 59 اسههت. روم تح یهه از نههوف توصههی ی- همبسههتگی بهه روم پیمایشیاسههت. سامعهه آمههارآ تمههامی آموزگاران م طع ابتدایی منط ه 2 شههرتهران، برابهر 067 ن هر مهی باشهند. حاهو نمونه از ریه فرمهول کوکران ب تعداد 299 ن ر محاسهب گردیهد. نمونه گیهرآ تلهادفی سهاده بهود و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.