آموزش گام به گام تصویری نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس Smart PLS

آموزش گام به گام تصویری نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس Smart PLS

آموزش گام به گام تصویری نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس Smart PLS

آموزش گام به گام تصویری نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس Smart PLS
در نظررر بارریاری او پگوهشررگران اسررت اده او ( SEMمرردس سرراوی معررادتت سرراختاری)معررادساست اده او تحلیل مبتنری برر کوواریران و روش درسرتنمایی اسرت امرا ورورت دیگرری او SEMمبتنی بر واریان نیرز وجرود دارد کره بره پری فرر هرایی همورون توحریر نرمراس معرر هرایمشاهدهشده و حجم براتی نمونرههرا متکری نیارت. هنگرام بررآورد یرد مردس نظرری شریوههرایمت اوتی برای تخمین پارامترهرای…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.