تحقیقی در ارتباط با عملیات حفاری و تزریق

تحقیقی در ارتباط با عملیات حفاری و تزریق

تحقیقی در ارتباط با عملیات حفاری و تزریق

عملیات حفاری و تزریق (ژئوتکنیک) غالباً بخشی از فعالیت‌های اجرایی اغلب پروژه‌های زیر زمینی را شامل می‌گردد. بسته به نوع و هدف پروژه و شرایط زمین شناسی و آب زیر زمینی حاکم بر محل عملیات تزریق می‌تواند هزینه و برنامه زمان‌بندی قابل توجهی از پروژه‌ها را به خود اختصاص دهد. در ادامه فهرست مطالب جزوه ارائه شده است.
فصل اول :
ـ آشنایی با طرح سد مخزنی
الف) مقدمه
ب ) موقعیت جغرافیایی
ج ) سابقه مطالعات ژئوتکنیکی طرح
د ) مشخصات فنی…