البوم کامل نقشه‌های اتوکد ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی

البوم کامل نقشه‌های اتوکد ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی

البوم کامل نقشه‌های اتوکد ایستگاه پمپاژ اراضی کشاورزی

فهرست نقشه‌ های موجود در آلبوم:
 پلان جانمایی ایستگاه پمپاژ و جزئیات حصارکشی محوطه
 پلان و مقاطع جزئیات معماری ایستگاه پمپاژ
 جزئیات مهاربندی لوله‌های ایستگاه پمپاژ
 جزئیات سازه‌ای ایستگاه پمپاژ
 جزئیات سازه‌ای و لیست آرماتورهای ایستگاه پمپاژ
 پلان و مقاطع و لیست تجهیزات مکانیکی ایستگاه پمپاژ