زبان فنی استفاده از تكنولوژي وايرلس بصورت امن

زبان فنی استفاده از تكنولوژي وايرلس بصورت امن

زبان فنی استفاده از تكنولوژي وايرلس بصورت امن

موضوع:استفاده از تكنولوژي وايرلس بصورت امن
Using Wireless Technology Securely
ترجمه: رضا قرباوي
درس زبان فني
12 صفحه word
استفاده از تكنولوژي بيسيم به صورت امن
در ساالهاي اخير شبكه هاي بيسيم بيشتر دردسترس و مقرون به صرفه و بسادگي قابل استفاده شدند.
تعداد بسيار زيادي از كاربران خانگي تكنولوژي بيسيم را مورد استفاده قرار دادند.
كاربران لپتاپ ها (لپتاپهاي متحرك) اغلب ارتباطات بيسيم رايگاني را در محلهاي مانند كافي شاپها و فرودگا هاي پيدا ميكنند.
اگر شما از…