روشهای ارائه شده برای بررسی تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP

روشهای ارائه شده برای بررسی تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP

تحقیق روشهای ارائه شده برای بررسی تقویت برشی تیر بتن آرمه با ورقه FRP در این مقاله موضوعات تقویت برشی تیر بتن آرمه ورقه FRP  مدل چسبندگی نشانه خرپاتی تئوری میدان فشاری اصطکاک برشی بررسی مدلهای مختلف ارائه شده در تقویت برشی مدل شبیه سازی خرپاتی STTUT& TIE مدل چسبندگی bond model تئوری میدان فشاری اصلاح شده mef7 اصطکاک برشی اصلاح شده msf7و سایر نکات تقویت برشی تیر بتن آرمه بررسی می شوند …