شناسایی شایستگیهای نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آموزش و پرورش استثنایی(تعداد صفحات:37

شناسایی شایستگیهای نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آموزش و پرورش استثنایی(تعداد صفحات:37

شناسایی شایستگیهای نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آموزش و پرورش استثنایی(تعداد صفحات:37

چکیده
هدف این تحقیق شناسایی شایستگیهای نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش استثنایی با رویکرد آیندهپژوهی بود. گردآوری دادهها به روش میدانی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته است انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان تشکیل دادند. با توجه به جامعه آماری که 1011 نفر بود، با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی- -KMO مورگان تعداد 011 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامهها، تحلیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + 19 =